Üldtingimused

 1. Leping
  1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja (edaspidi Lapsevanem) vahel, kes jääb Ujumisklubi ees vastutavaks kõikide Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.
  1.2. Pooltevahelistes suhetes lähtutakse Lepingust ja headest kommetest.
  1.3. Leping annab Lapsele õiguse kasutada Ujumisklubi teenuseid vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele.
  1.4. Leping kehtib kuni 31.05.2018.
 2. Tasu ja arveldamise kord
  2.1.Treeningute eest tasumine toimub kalendrikuu alusel. Lapsevanem või muu lapse seaduslik esindaja kohustub tasuma õppemaksu vastavalt hinnakirjale.
  2.2. Eesti Hariduse Infosüsteemis on registreeritud MTÜ Orca Swim Club erahuvikool Orca Spordikool (õppekava kood 111377). Tasutud õppemaks on käsitletav koolituskuluna, millelt kuulub tagastamisele tulumaks. Maksu- ja Tolliamet saab koolituskulude tasumise kohta info otse Spordikoolilt ning antud info alusel kantakse andmed isiku eeltäidetud tuludeklaratsioonile, kes on märgitud lapse registreerimiel arve maksjaks.
  2.3. Õppemaksu arve väljastatakse Lapsevanemale või tema poolt näidatud isikule iga kuu esimesel (1) kuupäeval. Õppemaks tuleb tasuda iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks.
  2.4. Õppemaks kuulub tasumisele sõltumata arve väljastamisest Ujumisklubi poolt ja selle kättesaamisest Lapsevanema või tema näidatud isiku poolt.
  2.5. Õppemaks tasutakse pangaülekandega, kasutades selleks järgnevaid rekvisiite:
 • Saaja: MTÜ Orca Swim Club
 • LHV Pank: EE807700771001603395
 • Selgitus: arve number
 • Arve maksmisel palume kasutada viitenumbrit

2.6. Hilinenud maksetelt arvestatakse viivist null koma viis protsenti (0,5%) tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Õppemaksu tasumisega viivitamise korral on Ujumisklubil õigus võlgnevuse sissenõudmiseks pöörduda inkassoettevõtte poole ning sel juhul hüvitab Lapsevanem võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Lapsel on õigus osaleda ujumistreeningutes.
3.2. Lapsel on kohustus kasutada teenuseid viisil, mis ei tekita kahju Ujumisklubi´le ega kolmandatele isikutele ning mis ei ole vastuolus seaduste või heade kommetega.
3.3. Lapsevanemal on kohustus informeerida Ujumisklubi koheselt kõikidest faktilistest asjaoludest ja andmete muutustest Ujumisklubi sõlmitud Lepingus ning muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada Lapsevanema kohustuste täitmist Ujumisklubi ees.
3.4. Laps on kohustatud käituma treeningu ajal viisakalt ja lugupidavalt kaasõpilaste vastu ning suhtuma neisse heatahtlikult ja sõbralikult. Käesoleva nõude rikkumisel on Ujumisklubi töötajatel õigus rikkuja treeningust eemaldada.
3.5. Laps kohustub hoidma puhtust ja korda ning kasutama heaperemehelikult Ujumisklubi vara. Lapsevanem, kelle Laps lõhub või rikub Ujumisklubi vara, on kohustatud Lapse poolt tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses vastavalt kehtivale turuväärtusele.
3.6. Laps kohustub viibima ainult Ujumisklubi klientidele mõeldud ruumides ning järgima Ujumisklubi teateid ja viitasid.
3.7. Laps kohustub kuulama ja täitma treeneri antud juhiseid treeningülesannete ja treeningu ajal käitumise kohta.

4. Ujumisklubi õigused ja kohustused

4.1. Ujumisklubi võib piirata teenuse osutamist või peatada ette teatamata Lepingu, kui Lapsevanem või Laps rikub häid kombeid, Lepingu tingimusi, sealhulgas viivitab arve maksmisega üle kümne (10) päeva või Laps kasutab ujulat viisil, mis seab ohtu selle toimimise ja häirib teisi kliente.
4.2. Kasutamata jäänud treeninguid ei kompenseerita. Haiguse tõttu puudumiste korral on võimalik puudutud tunde järele käia teistes tunniplaanis olevates tundides, mis vanuse ja taseme poolest on lapsele sobivad. Asendustundides osavõtust teavitamine ei ole kohustuslik.
4.3. Ujumisklubi kohustub mitte avaldama Lapsevanemaga ja Lapsega seotud andmeid kolmandatele isikutele ilma Lapsevanema loata, välja arvatud seaduses sätestatud alustel ja korras.
4.4. Lapsevanem annab käesolevaga Ujumisklubi´le nõusoleku oma isikuandmete, (sealhulgas nime, isikukood ja võlgnevuse andmete) töötlemiseks mahus, mis on vajalik Lapsevanema  võlgnevuse menetlemiseks inkassofirma poolt ja/või info avaldamiseks krediidiinfos ja/või muul moel seotud Lapsevanema poolt täitmata kohustuste sissenõudmisega kolmandate isikute vahendusel.
4.5. Lapsevanem on kohustatud elektrooniliselt määrama hiljemalt 1. novembriks 2017, millisele spordiklubile eraldatakse Tallinna linna eelarvest antav sporditegevuse toetus. Kinnituse peab tegema ka juhul kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja. Ujumisklubi on kohustatud lapsevanemale saatma kinnituse tegemiseks täpsustava info e-maili teel hiljemalt 1. oktoobriks 2017.
4.6 Tallinna linna toetus sisaldub punktis 2.1 sätestatud õppemaksus.

5.Vastutus

5.1. Ujumisklubi ei vastuta ühegi ujula territooriumil tekkinud tervisekahjustuse eest ega hüvita sellest tulenevaid kahjusid, va juhul, kui tervisekahjustuse on põhjustanud Ujumisklubi poolne süüline tegevus.
5.2. Ujumisklubi ei vastuta kappidesse jäetud esemete eest ega kompenseeri nende esemete kadumisest või kahjustamisest tingitud kulud.

6.Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

6.1. Leping on sõlmitud määramata ajaks ja kehtib kuni selle lõpetamiseni poolte või ühe poole poolt.
6.2. Ujumisklubi´l on õigus teha muudatusi Lepingus, teavitades sellest Lapsevanemat kodulehe või elektronposti teel üks (1) kuu ette.
6.3.  Muudatustega mittenõustumisel on Lapsevanemal õigus ühe (1) kalendrikuu jooksul, arvates muudatustest teatamisest  lepinguline suhe Ujumisklubi´ga üles öelda, teatades sellest Ujumisklubi ´le kirjalikult. Kui Lapsevanem ei kasuta käesolevas punktis toodud õigust, loetakse, et Lapsevanem on vaikimisi avaldanud oma tahet aktsepteerida muudatused ning ei oma Ujumisklubi vastu pretensioone muudatuste osas.
6.4. Treeningutest loobumise korral peab Lapsevanem sellest Ujumisklubi teavitama kirjalikult või e-posti teel. Lepingu lõpetamine rakendub teavitamisest järgneval kuul. Teatamata jätmise korral on Ujumisklubi´l õigus nõuda õppemaksu tasumist punktis 2.1. sätestatud summas. Kui leping lõpeb enne jooksva kuu lõppu, on Lapsevanem kohustatud tasuma õppemaksu terve kuu eest punktis 2.1. märgitud ulatuses.
6.5. Lepingu lõpetamine ei mõjuta poolte lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, mis tekkisid enne lõpetamist, sealhulgas Lapsevanema kohustust tasuda õppemaksu ja lepingu rikkumise korral hüvitada Ujumisklubile rikkumisega tekitatud kahju.

 1. Lõppsätted

7.1. Poolte lepingulistele suhetele kohaldub Eesti õigus ja pädevaks kohtuks on Eesti kohus.
7.2. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendab vaidluse Harju Maakohus.